• اشتراک
نوشته : عبدالرضا رضایی نژاد،ناشر : رسا؛رموز دانش و مهارت های مدیریت روز
کتاب دستنامه مدیران
دانش مدیریت امروز
نوشته : عبدالرضا رضایی نژاد
ناشر : رسا
ترجمه : -
شابک : 964-317-277-5
تعداد صفحات : 384
شمارگان چاپ : 1100
نوبت چاپ : سوم -1393
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 12500 تومان
درباره کتاب :
 مدیریت دانشی جوان و پویاست و هر روز اندیشه ها و یافته های تازه ای در این زمینه عرضه می گردد. بنابراین همراه با شناخت تنۀ پا گرفته و ستبر این درخت، بایستی همواره با شاخه ها و برگهای تازه رسته آن نیز آشنا شد. دگرگونیهای شتابان دنیای امروز بویژه در زمینه اطلاعات ودانش فنی که اثر مستقیمی بر کنشها، واکنشها و رفتارهای انسانی دارند، پیوسته باید مورد توجه قرار گیرند.
خود پروری و گسترش دانش فردی مدیریت، بستگی به گزیدن و داشتن هدفهای مشخص دارد. بنابراین بایستی در این راه همت نموده و در زمینۀ مورد علاقه و نیاز، تا اندازۀ دلخواه کوشیده و پیش رفت. نقش مدیریت در کار و زندگی امروز بسیار برجسته است. البته پاره ای از مردم بسیار و پاره ای کمتر با آن درگیرند.
دانش ومهارتهای مدیریتی رموز جادوگری نیستند که انسان آنها را یا می داند و یا نمی داند! آشنا شدن و تمرین اینگونه مهارتها، مایۀ پیشرفتی بسیار سازنده و شگرف درکارکرد و بازده مدیران می گردد. نکته مهم و نیاز اساسی این ست که شخص به خود اعتماد داشته و بپذیرد که یاد گرفتن راه و روش مدیریت شدنی است.
فهرست مطالب :
پیشگفتار
بخش نخست
1. پیشینه و تاریخچه مدیریت
پیشگامان دانش مدیریت نوین
2. مکتبهای مدیریت
دوره کلاسیک
نظریه مدیریت علمی تیلور
نظریه اداری فایول
دیوانسالاری ماکـس وبر
ویژگیهای بنیادین مکتب کلاسیک
جنبش روابط انسانی و نظریه های رفتاری
نظریه های نوین مدیریت
نگرش نظام گرا
نگرش اقتضائی
3. نقش مدیران در سازمان
طبقه بندی مدیران
سازمان ها و مفهوم بنیادین آن
4. وظایف مدیران(فرآیند مدیریت)
5. برنامه ریزی
برنامه ریزی دراز مدت و روش کار
برنامه ریزی کوتاه مدت
برنامه ریزی ویژه
دیدگاهها در برنامه ریزی
فن های برنامه ریزی
6. سازماندهی
تقسیم کار
طراحی سازمان
نقاط حساس سازمان
سازمانهای رسمی و غیر رسمی
مفهوم صف و ستاد
سطوح سازمانی
حیطۀ نظارت
یکنفر و یک رئیس
نمودار سازمانی
شرح وظایف
7. ویژگیهای سازمان های نوین
درجه پویائی و ایستائی سازمان
سازماندهی بر مبنای اقتضا
دایره های کیفیت
مدیریت کیفیت فراگیر
مهندسی دوبارۀ سازمان ها- طرحی انقلابی
8. عاملهای کار ساز در گزینش ساختار سازمانی مناسب
تأثیر فن آوری
اندازۀ سازمان
وظیفه های مهم
فرهنگ ملی
پیوند فعالیتهای درون سازمانی
رفتار وابسته به نقش سازمانی
تفاوت اداره کردن(بخش دولتی) و مدیریت (بخش خصوصی)
مدیریت در خدمات هماهنگی کشوری
نتیجه گیری
9. بکارگیری منابع
آموزش و پرورش کارکنان و مدیران
تفویض اختیار
انگیزش
طراحی شغل
فرایند انگیزش
ساختار شغل
تحریف در شغل
فشار کار
نظامهای پرداخت
ارزیابی شغل
انگیزش در عمل
10. رهبری و رهنمائی
رهبری چیست
هدفهای رهبر
رهبر چگونه فردی است؟
کیفیتهای رهبری
عوامل مؤثر در پیروزی
باریک بینی – انتظار پیروان از رهبر
کار رهبران چیست؟
روش کار رهبران
رهبری و بهره وری
مهارتهای رهبری
بخش دوم – مهارتهای مدیریت (الفبائی)
1. ارتباطات
2. افزایش بهره وری
3. اندیشۀ سازندهی
4. بازاریابی
5. بودجه بندی
6. تصمیم گیری و گره گشائی
7. تیم سازی
8. چگونه رئیس را در چنگ بگیریم
9. رایزنی
10. سخنرانی کارآمد و معارفه
11. کارآفرینی و نوآوری
12. کارآئی و اثر بخشی
13. کاستن از هزینه ها
14. کنترل (پایش)
15. گزارش نویسی
16. مدیریت بحران
17. مدیریت دگرگون سازی
18. مدیریت زمان
19. مدیریت کیفیت و استانداردها
20. مدیریت نشستها
21. مدیریت نگرانی
22. مذاکره
23. هماهنگی
فهرست منابع پژوهش: انگلیسی - فارسی
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر