• اشتراک
MP3 - 549,550
مجموعه سخنرانی دکتر فرهنگ 3
دلایـل عـدم دگـرگونـی
عوامـل تأثـیرگـذاری و تحـولات
قوانیـن ذهـن و ضمیـرهای پنهانـی
عبـارات تأ کیـدی
تفکـرات مثبـت
تکنیک بـه نتیجـه رسیـدن تلقین
شروط بـه نتیجـه رسیـدن عبـارات تأکیـدی
رسیدن بـه خواسته هـا
کنکـاش ذهنـی و ریلکسیـشن
هالـه هـای انـرژی
نقش انـرژی هـا در زنـدگی
هیـچ چیـز تصادفـی نیـست
رویـدادهـا بـرای مـا حـاوی بـرکاتـند
ضابطـه جـذب
قانـون کـارمـا
قانـون دارمـا
گـذشتـن از خطـای دیـگران
دعــا
عـدم قضـاوت
پـرسش هـای صحیـح از خـود و دیگـران
شکــر
تعبیـر در نگــارش
رهایــی از تمایـلات
استفـاده درسـت از فرصـت ها
عشـق بـه خـویشتـن
یکپـارچه شـدن با خـود و دیـگران
آشنایـی با هـدف
روش گزینـش هـدف
خصـوصیـات هـدف
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر