• اشتراک
این مجموعه شامل سیصدو سی صفحه پروژه و مقاله معتبر به زبان فارسی می باشد
مجموعه پروژه و مقالات با موضوع
تولید پراکنده و سیستمهای تولید پراکنده
موضوع: تولید پراکنده-DG یک پروژه و 20 مقاله
فرمت: doc به زبان فارسی تعداد کل صفحات: 330
این مجموعه شامل سیصدو سی صفحه پروژه و مقاله معتبر به زبان فارسی می باشد
کلمات کلیدی: تولید پراکنده ، سیستمهای تولید پراکنده ، DG
فرمت پایان نامه ورد می باشد
این مجموعه شامل موارد زیر است
یک پایان نامه با 130 صفحه-پنج فصل که در آن تولید پراکنده و سیستمهای تولید پراکنده به طور کامل بررسی شده است- فرمت پایان نامه ورد می باشد
20 مقاله معتبر -به زبان فارسی- در زمینه تولید پراکنده و سیستمهای تولید پراکنده و موضوعات مرتبط با آن
فهرست مطالب پروژه
چکیده
فصل اول: معرفی سیستم‌های تولید پراکنده (DG)
1-1 مقدمه
1-2 تعریف منابع تولید پراکنده
1-3 اهداف استفاده از تولیدات پراکنده
1-4 علل رویکرد بم منابع تولید پراکنده
1-5 علل رویکرد به منابع تولید پراکنده در ایران
1-6 مزایای استفاده از تولیدات پراکنده
1-6-1 مزایای اقتصادی DG از دید مشترکین
1-6-2 مزایای اقتصادی DG از دید شرکت توزیع الکتریکی
1-7 معایب استفاده از تولیدات پراکنده
1-8 موانع و مشکلات توسعه منابع تولید پراکنده در دنیا
1-8-1 راهکارایی جهت کاهش موانع
1-9 اثرات زیست محیطی استفاده از منابع تولید پراکنده
فصل دوم: بررسی انواع سیستم‌های تولید پراکنده (DG)
2-1 معرفی انواع تولید پراکنده
2-1-1 ماشین حرارتی داخلی ICE
2-1-2 توربین احتراقی (CT) یا گازی
2-1-3 میکروتوربین
2-1-4 پیل سوختی
2-1-5 توربین بادی
2-1-5-1 مزایای بهره‌برداری از انرژی باد
1-2-6 فتوولتائیک
2-1-7 انرژی گرمایی خورشیدی
2-1-8 زمین گرمایی
2-1-8-1 فرآیند تولید برق در نیروگاه زمین گرمایی
2-1-9 چرخ لنگر
2-1-10 واحدهای آبی کوچک
2-1-11 بیوماس
2-2 جایگاه انرژی‌های مختلف در جهان
2-3 پتانسیل منابع تولید پراکنده در ایران
فصل سوم :اتصال، پروفیل ولتاژ و حفاظت سیستمهای تولید پراکنده (DG)
3-1 اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه
3-1-1 سیستم DG مستقل از شبکه سراسری برق باشد.
3-1-2 سیستم DG متصل به شبکه سراسری برق باشد.
3-2 تکنولوژی‌های اتصال
3-2-1 ژنراتورهای سنکرون
3-2-2 ژنراتورهای آسنکرون
3-2-3 مبدل الکترونیک قدرت
3-3 قوانین اتصال
3-4 پروفیل ولتاژ
3-4-1 پروفیل ولتاژ فیدرهای توزیع با بارهای توزیع شده یکنواخت در حضور DG
3-4-2 محدوده بهره‌برداری از ژنراتور DG
3-4-3 نامتعادلی ولتاژ
3-4-4 کاهش نامتعادلی ولتاژ و اثرات ناشی از آن
3-4-5 پخش بار در شبکه‌های توزیع در حضور ژنراتورهای تولید پراکنده
3-5 حفاظت سیستم‌های تولید پراکنده
3-5-1 مسائل حفاظت نوعی
3-5-1-1 تأثیر در خروج بی‌موقع
3-5-1-2 کور شدن حفاظت
3-5-1-3 خطای بازبست
3-5-2 نتایج
3-5-2-1 هماهنگی فیوز- فیوز و هماهنگی رله- رله
3-5-2-2 هماهنگی فیوز- ریکلوزر
فصل چهارم: بررسی قابلیت اطمینان و کیفیت توان در سیستم های تولید پراکنده
4-1 مقدمه
4-2 تأثیر تولیدات پراکنده بر قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت
4-2-1 بخش تولید
4-2-2 سیستم‌های یکپارچه تولید و انتقال
4-2-3 سیستم‌های توزیع فاقد تولیدات پراکنده
4-2-4 سیستم‌ها توزیع دارای تولیدات پراکنده
4-3 جزیره‌ای کردن DG به منظور بهبود قابلیت اطمینان
4-4 کیفیت توان
4-4-1 مشکلات کیفیت توان شبکه‌های توزیع دارای منابع تولید پراکنده
4-4-1-1 تغییرات آرام ولتاژ
4-4-1-2 تغییرات سریع ولتاژ و فلیکر
4-4-1-3 هارمونیک‌ها و هارمونیک‌های میانی
4-4-1-4 پخش بار و تلفات
4-4-1-5 جریان اتصال کوتاه
4-4-1-6 بررسی نامتعادلی
4-4-2 تعیین ماکزیمم توان تولیدی منابع تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع شعاعی بر
اساس محدودیت‌های هارمونیکی
فصل پنجم: بررسی اقتصادی تولید پراکنده
5-1 مقدمه
5-2 بررسی اقتصادی تولید پراکنده
5-2-1 توجیه اقتصادی DG برای شرکت‌های الکتریکی
5-2-2 توجیه اقتصادی DG برای مشترکین
5-3 بررسی مسایل اقتصادی یک پروژه DG
5-4 تحلیل و مقایسه اقتصادی
5-4-1 تحلیل و مقایسه اقتصادی طرح‌های برق‌رسانی به مصرف‌کنندگان دوردست
5-4-1-1 طرح گسترش شبکه
5-4-1-2 طرح بکارگیری تولیدات پراکنده
5-4-1-3 مقایسه اقتصادی طرح‌های مذکور
5-4-2 مثالی از تحلیل و مقایسه اقتصادی طرح‌های برق‌رسانی به مصرف‌کنندگان دوردست
5-4-2-1 مشخصات مصرف‌کننده نمونه
5-4-2-2 طرح نمونه گسترش شبکه
5-4-2-3 طرح نمونه بکارگیری میکروتوربین
5-4-2-4 مقایسه دو طرح نمونه
5-4-3 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
5-5 فرمول‌بندی مسئله
5-5-1 دسترسی تجاری
5-5-2 هزینه‌های اولیه و نصب
5-5-3 ضریب کارکرد
5-5-4 محاسبه مقدار قدرت الکتریکی تولیدی توسط پنل‌های خورشیدی و ضریب کارکرد 96
5-5-5 زاویه انحراف (declination) از زمین
5-5-6 متوسط ضریب صافی ماهیانه
5-5-7 محاسبه ضریب کارکرد (CF)در توربین بادی
5-5-8 هزینه سوخت
5-5-9 هزینه برق و بیان تابع هدف
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
اختصارات
واژه‌نامه
مراجع
ABSTRACT
موضوعات و مباحث مطرح شده در مقالات
کاربرد الگوریتم ژنتیک در سیستمهای تولید پراکنده
جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک
جایابی منابع تولید پراکنده
تاثیر حضور منابع تولید پراکنده بر پایداری ولتاژ شبکه توزیع
تاثیر سیستمهای تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
درنظر گرفتن امکان عدم دسترسی به واحدهای تولید پراکنده
فلوچارت ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع مجهز به تولید پراکنده
تأثیر مکان واحدهای تولید پراکنده
تأثیر ظرفیت واحدهای تولید پراکنده
تأثیر تولیدات پراکنده بر قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت
کاربرد الگوریتم مورچگان در تولید پراکنده
مکانیزم و تئوری الگوریتم مورچه جهت کاربرد در تولید پراکنده
بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع با ملاحظه اثر هزینه تولید توان اکتیو و راکتیو منابع تولید پراکنده
بررسی تاثیر تولیدات پراکنده بر حفاظت شبکه های الکتریکی
شبیه سازی با ETAP
بررسی اثرات تولیدات پراکنده با نرم افزار Digsilent
هماهنگی فیوزها و رله ها برای خطای پایین دست با حضور DG
کنترل منابع تولید پراکنده با استفاده از مولفه های جریان و شبیه سازی آن با متلب سیمولینک (MATLAB SIMULINK)
بررسی رفتار منابع تولید پراکنده در هنگام وقوع اتصال کوتاه و شبیه سازی آن با نرم افزار DIgSILENT Power Factory
شبیه سازی تغییر آرایش شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با DIgSILENT Power Factory 13.2
بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده در کاهش تلفات شبکه های توزیع
جایابی و تعیین ظرفیت واحدهای تولید پراکنده
انواع تولیدات پراکنده از نظر مدل توان آنها
روشی جدید برای تعیین اندازه و مکان تولیدات پراکنده مبتنی بر محاسبه تقریبی تلفات توان راکتیو
استفاده از CPSO در جایابی تولید پراکنده
انواع DG
شما می توانید به سه روش زیر این محصول را دریافت کنید
روش اول: از طریق ایمیل - ظرف حداکتر 12 ساعت به دست شما می رسد. بدیهی است این روش هزینه پستی ندارد
روش دوم : پست سفارشی که حدود 10 روز طول می کشد تا تحویل بگیرید و
حدود 2000 تومان هزینه پست سفارشی می باشد
روش سوم : پست پیشتاز که حدود 5 روز طول می کشد تا تحویل بگیرید و
حدود 5000 تومان هزینه پست پیشتاز می باشد
در صورتی که درباره این مجموعه سوالی دارید بعد از ثبت سفارش می توانید تماس بگیرید( امکان لغو سفارش موقع تماس وجود دارد)
******************************************************
کلیه محصولات این فروشگاه دارای گارانتی تعویض رایگان است
سایت این فروشگاه در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است
ارسال سریع به تمام نقاط کشور با پست سفارشی یا پیشتاز
پس از ثبت سفارش ، شناسه سفارش را برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید
این محصول در قالب بسته بندی شکیل و ضد ضربه ارسال می شود
این محصول دارای پشتیبانی بعد از خرید به صورت تلفنی می باشد
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر