• اشتراک
آموزش کاملترین نرم افزار طراحی تابلوهای صنعتی در 9 فصل...
آموزش کاملترین نرم افزار طراحی تابلوهای صنعتی
عناوین فصل ها:
1- فصل اول:
- ساختار دایرکتوری eplan
- صفحه نمایش eplan
- مدیریت پروژه
- ساخت صفحات
2-فصل دوم:
- آشنایی با محیط گرافیک
- کار با ویرایشگر شماتیکی
- قرار دادن سیمبلها
- ایجاد ترمینالها
- وارد کردن text
3-فصل سوم:
- جستجو کردن
- ماکروها
- کپی و تغییر نام
- تغییر رنگها
- کار با ویرایشگر گرافیکی
4- فصل چهارم:
- پارامترها
- ساخت plat fram
- انواع cross-refrense
- wiring list
5-فصل پنجم:
- کنتاکتور
- ترمینالها و کابلها
- نمایش گرافیکی terminal diagram
- پردازش پیغامهای خطا
- انتخاب فرمهای خروجی
- کابلها
6-فصل ششم:
- نمایش گرافیکی Interconnect diagram
- طرح تابلو
- ایجاد cable over view
- فهرست صفحات table ofcontext
- نسخه پشتیبان
7- فصل هفتم:
- مدیریت Bill-of-materials
- ایجاد Bill-of-materials
- parts management
- تنظیم زبان پروژه
- Export-Import
8- فصل هشتم:
- برچسب زدن
- PLC
9- فصل نهم:
- شماره گذاری سیمها
- شماره گذاری سیمبلها
- ساخت سیمبل
ایجاد Bill-of-materials در Excel
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر