• اشتراک

جامع تفاسیر نور نسخه 2/5
ارائه متن کامل 446 عنوان کتاب در 2056 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم، 341 عنوان تفسیر فارسی و عربی
23 ترجمه فارسی، 47 ترجمه در 25 زبان خارجی، متن کامل 4 عنوان فسیر انگلیسی، 7 فرهنگ نامه معتبر قرآنی،
20 لغت نامه و 3 آوانگاری انگلیسی قرآن کریم
امکان جستجوی پیشرفته در ترجمه قرآن به 13 زبان
تجزیه و ترکیب تمامی آیات قرآن
و...
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر