• اشتراک
بسته تخفیفی مجموعه سخنرانی دکتر فرهنگ از 1 تا 4 شامل 24 DVD قیمت با تخفيف: 48000تومان
بسته تخفیفی مجموعه سخنرانی دکتر فرهنگ از 1 تا 4
شامل 24 DVD
قیمت تمام شده بسته: 600.000 ریال
قیمت فروش با تخفیف ویژه:480.000 ریال
مجموعه سخنرانی 1: پیرامون خانواده و ازدواج، شامل DVD 6
آنچه مردان به آن نیاز دارند، آنچه زنان به آن نیاز دارند.
تفاوت ساختاری زن و مرد - خانواده موفق.
سمینار موفقیت.
ازدواج موفق( 9 جلسه).
مجموعه سخنرانی 2: پیرامون خانواده و موفقیت، شامل DVD 6
خانواده موفق (جلسه اول و دوم) - خانواده موفق (جلسه سوم و چهارم) - خانواده موفق(جلسه پنجم) و تکنیک های موفقیت(جلسه اول) - تکنیک های موفقیت(جلسه دوم و سوم)- تکنیک های موفقیت(جلسه چهارم و پنجم) - شعور آب و شهادت آب.
مجموعه سخنرانی 3: پیرامون انسان موفق، شامل DVD 6
دلایـل عـدم دگـرگونـی
عوامـل تأثـیرگـذاری و تحـولات
قوانیـن ذهـن و ضمیـرهای پنهانـی
عبـارات تأ کیـدی
تفکـرات مثبـت
تکنیک بـه نتیجـه رسیـدن تلقین
شروط بـه نتیجـه رسیـدن عبـارات تأکیـدی
رسیدن بـه خواسته هـا
کنکـاش ذهنـی و ریلکسیـشن
هالـه هـای انـرژی
نقش انـرژی هـا در زنـدگی
هیـچ چیـز تصادفـی نیـست
رویـدادهـا بـرای مـا حـاوی بـرکاتـند
ضابطـه جـذب
قانـون کـارمـا
قانـون دارمـا
گـذشتـن از خطـای دیـگران
دعــا
عـدم قضـاوت
پـرسش هـای صحیـح از خـود و دیگـران
شکــر
تعبیـر در نگــارش
رهایــی از تمایـلات
استفـاده درسـت از فرصـت ها
عشـق بـه خـویشتـن
یکپـارچه شـدن با خـود و دیـگران
آشنایـی با هـدف
روش گزینـش هـدف
خصـوصیـات هـدف
مجموعه سخنرانی 4: پیرامون انسان موفق، شامل DVD 6
روش های رسیدن به هدف
مراحل رسیدن به هدف
آماده بودن در هر لحظه
شعور آب
پیرامون نماز – قسمت اول تا چهارم
پیرامون نماز – قسمت پنجم و ششم
پیرامون حجاب
پرسش ها و پاسخ هایی پیرامون حجاب و نماز
ارتباط قلبی
پیرامون بلاها و مشکلات
پیروزی واقعی
پیوند ناگسستنی با خدا
پرسش ها و پاسخ ها – بخش اول
پرسش ها و پاسخ ها – بخش دوم
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.