• اشتراک
مجموعه ای از بهترین صداهای تاریک سینمایی جهت صداگزاری فیلم وبازیهای رایانه ای قابل استفاده درKontak
مجموعه ای از بهترین صداهای تاریک سینمایی
مناسب جهت صداگزاری فیلم و بازیهای رایانه ای قابل استفاده در Kontakt
سازهای و صداهای تشکیل دهنده محصول :
Soundscapes
Sound Design
Textures
Sound Effects
Ambiences
Atmospheres
Drones
Impacts
Long Blasts
Loops
One Shots
Quick Blasts
Surges
دموی صوتی محصول :
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/tdgp19a.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/tdgp19b.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/tdgp19c.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/tdgp19d.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/tdgp19e.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/tdgp19f.mp3
لینک کمپانی سازنده حاوی اطلاعات بیشتر :
http://www.bigfishaudio.com/Spark
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.