• اشتراک

آموزش جامع در سطوح مقدماتی و پیشرفته
آموزش به شیوه مولتی مدیا
به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
16 ساعت آموزش
مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت:
مبانی الکترونیک
آشنایی با محیط Altium Designer
ایجاد سند شماتیک
آشنایی با منوهای محیط PCB Editor
ایجاد یک سند PCB
تنظیمات سند PCB
آشنایی با کتابخانه ها
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.