• اشتراک
480 دقیقه آموزش به روش مالتی مدیا ...
دقیقه آموزش به روش مالتی مدیا
بخش های آموزشی:
مقدمه (معرفی AutoCAD 2014)
روش نصب نرم افزار
مروری بر نرم افزار
ایجاد یک پروژه جدید
واحدهای ترسیم (Units)
ترسیم خط (Line)
محورهای مختصات
ترسیم دایره
ترسیم کمان (Arc)
ترسیم چهار ظلعی
ترسیم خطوط بی نهایت (XLine)
ترسیم خطوط منعطف (PLine)
ترسیم چند ضلعی های منتظم (Polygon)
ترسیم دونات (Donut)
ترسیم مدل ناحیه ای (Region)
دستور BPoly
رسم بیضی (Ellipse)
هاشور زدن اشکال (دستور BHatch)
ابزارهای کمکی ترسیم (ابزار Polar Tracking)
ابزارهای کمکی ترسیم (ابزار Object Snap)
ابزارهای کمکی ترسیم (ابزار Object Snap Trackin
دستور OSna
ساخت گروه از آبجکتها
ساخت اشیا مرکب (بلوک)
صدور اشیا به فرمتهای دیگر (Export)
دستور
وارد کردن فرمتهای دیگر در برنامه (Import)
تعیین رنگ اشیا (دستور Color)
تنظیم حالت خطها (Line Type)
تنظیم ضخامت خطوط (Line Weight)
مدیریت لایه ها
ایزوله کردن اشیا (Isolate)
مخفی کردن اشیا (Hide)
خارج کردن اشیا از حالت ایزوله (UnIsolate)
حذف اشیا (Erase)
روشهای انتخاب اشیا ()
جابجایی اشیا (Move)
کپی اشیا
کشیدن و فشردن اشیا (Strech)
دوران اشیا (Rotate)
تغییر ابعاد اشیا (Scale)
قرینه سازی (Mirror)
تجزیه اشیا (Explode)
لغو تغییرات (Undo)
بازیابی مجدد تغییرات (Redo)
ایجاد سلسله (Offset)
اتصال اشیا (Fillet)
اتصال اشیا (Chamfer)
دستور PEdit
دستور Trim
دستور Extend
ساخت آرایه های ماتریسی از اشیا
تنظیمات سریع (Quick Properties)
480 ویرایش هاشورها (HatchEdit)
کنترل نمای صفحه (Page View Control)
استفاده از متن (Text)
جعبه متن پیشرفته (MText)
تغییر و ویرایش متن (دستور DDEdit)
گزارش گیری
گزارش گیری با استفاده از دستور List
اندازه گذاری با استفاده از دستور DIMLinear
اندازه گذاری با استفاده از دستور DIMAligned
اندازه گذاری با استفاده از دستور DIMOrdinate
اندازه گذاری با استفاده از دستورهای DIMRadius و DIMDiameter
اندازه گذاری با استفاده از دستور DIMAngular
اندازه گذاری با استفاده از دستور DIMCenter
متغیر DimCen
اندازه گذاری با استفاده از دستور DIMEdit
اندازه گذاری با استفاده از دستور DIMStyle
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.