• اشتراک
مقدماتی تا پیشرفته بیش از 12 ساعت مطالب آموزشی آموزش به شیوه مالتی مدیا آموزش به وسیله مثال های..
ویژگی های نرم افزارهای آموزشی پارسیان :
استفاده از مدرسان و کارشناسان مجرب
شیوه ارئه کاملا کاربردی مطالب
کیفیت بابای تصویر و صدا ارائه محصولات بر روی سی دی های نقره ای برای عمر و دوام بیش تر
ارائه خدمات پشتیبانی
توزیع مناسب در سراسر کشور
قیمت گذاری مناسب جهت بهره مندی طیف گسترده تری از کاربران
ارائه محصولات متنوع برای گروه های مختلف مخاطبین
سرفصل های سطح مقدماتی :
فصل اول : آشنایی با برنامه
معرفی محیط کاریCatia
تعریف سیستم مختصات با استفاده از دستور Axis System
استفاده از گروه های مهندسی
فصل دوم : استفاده ازدستورات اولیه در برنامه
ایجاد نقطه با استفاده از دستور Point
نحوه ایجادیک خط با استفاده ازدستور Line
ایجاد پروفایل با استفاده ازچند خط به هم پیوسته
ایجادخطوط محور با استفاده از دستورAxis
نحوه ایجاد صفحات با استفاده از دستور Plane
روش های دیگر اجرای دستورPlane
فصل سوم : روش های مختلف ایجاد منحنی
ایجاد منحنی هایی به شکل دایره و کمان
روش های دیگر ایجاد دایره و کمان
گرد کردن نقاط اتصال منحنی ها و خطوط
نحوه اتصال منحنی ها و خطوط به یک دیگر
رسم یک منحنی با استفاده از تعدادی نقطه
ایجاد منحنی های فنری با استفاده از دستورHelix
فصل چهارم : انواع دیگر منحنی ها
تصویر کردن منحنی روی سطح
دستیابی به منحنی ها و سطوح حاصل از تقاطع اشکال هندسی
روش های دیگر استفاده از دستورIntersection
ایجاد منحنی های سه بعدی با استفاده از دستور Spline
ایجاد منحنی های مارپیچ صفحه ای
نحوه دستیابی به نقاط حداقل و حداکثر روی یک منحنی
ایجاد منحنی های موازی
استفاده از دستور Combine
فصل پنجم : نحوه ایجاد سطوح
Extrudeکردن خطوط و منحنی ها
استفاده از دستور Revolve
ایجاد کره و استوانه
نحوه استفاده از دستور Offset
آفست کردن با فاصله متغیر
ایجاد سطوح با استفاده از دستورFill
ایجاد سطح با عبور از تعدادی منحنی با استفاده از دستور Multi –Sections
روش دیگر استفاده از دستور Multi –Sections
نکات مربوط به اجرای دستور Multi –Sections
ایجاد سطوح با استفاده از دستور Blend
فصل ششم : روش های مختلف استفاده از دستور Sweep
ایجاد سطوح با استفاده از مسیر یک منحنی (Sweep)
گزینه های دیگر حالت Explicit
ایجاد سطوح با استفاده ازمنحنی های خطی
سایر گزینه های حالت Line
اجرای دستور Sweep درحالت Circle
استفاده از حالت Conicدر دستور Sweep
فصل هفتم : کار بر روی منحنی ها
یکپارچه سازی منحنی ها و سطوح
پرکردن فواصل خالی با استفاده از دستور Healing
تبدیل قسمت های مختلف یک مدل به بخشهای مجزا
تقسیم صفحات به چندین بخش با استفاده از دستورSplit
حذف قسمت های اضافی با استفاده از دستور Trim
استخراج لبه های مرزی سطح به عنوان یک منحنی مجزا
استخراج منحنی ها و سطوح مدل جهت استفاده در سایر دستورات
جابه جایی و تکرار یک سطح در راستای معین
چرخاندن مدل با استفاده از دستور Rotate
ایجادقرینه یک مدل نسبت به صفحه مرجع
فصل هشتم : گرد کردن و تغییرابعاد سطوح
تغییر ابعاد مدل در راستاهای مختلف
گرد کردن لبه های سطوح با استفاده از ShapeFillet
روش دیگراستفاده ازدستور ShapeFillet
گرد کردن محل اتصال سطوح
گرد کردن با شعاع متغیر
نحوه مدیریت دستورات با استفاده از پنجره Multi-Result
فصل نهم : مدل سازی لوله ضربدری و طراحی فن
مدل سازی یک اتصال لوله ای ضربدری
تکمیل مدل لوله ضربدری
پروژه طراحی فن (طراحی طوقه میانی)
مدل سازی پره های فن
تعیین ارتفاع کمان
مدل سازی مقطع ابتدایی پره
تکمیل طراحی فن
فصل دهم : شبیه سازی بطری شامپو
شروع مدل سازی بطری شامپو (ایجاد منحنی ها)
ایجاد سطوح بطری با استفاده ازمنحنی های موجود
مدل سازی برجستگی روی سطح
گرد کردن فاصله بین برجستگی و سطوح مدل
مدل سازی قسمت پایینی بطری
ایجاد رزوه های بالای مدل
تکمیل مدل بطری شامپو
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.