• اشتراک
720 دقیقه آموزش به روش مالتی مدیا...
720 دقیقه آموزش به روش مالتی مدیا
بخش های آموزشی:
معرفی شیوه آموزش
دستور
فیلتر کردن نتایج
فیلتر کردن نتایج ()
فیلتر کردن نتایج ()
فیلتر کردن نتایج (INTO)
فیلتر کردن نتایج (Sub query)ها
فیلتر کردن نتایج ()
فیلتر کردن نتایج (
(TABEL ها
نوع داده ها
ساخت جدول
Foreign keysایجاد توابع
متغیرها
Variables دستور
دستور , دستور
ویرایش جدول ها
ایجاد
CONSTRAINT بازیابی روندها با Stored
procedure توابع (Function
(trigger ها
آشنایی باview ها
Temporary table- Table Variables
حلقه ها(دستورWhile)
مروری بر Transaction ها
Transaction ها-دستورlock
control of flowحلقه ها(شکستن حلقه)
ها CURSOR
دسترسی (Permission)
دستورConvert
توابع تاریخ وزمان (date)-ایجادDatabase
ایجاد ومدیریتDatabase
توابع کار با رشته ها
بررسی کلی یک برنامه
کار با بانک های اطلاعاتیXML
آشنایی با چندData type مختلف
بررسی خطاها
پیش بینی خطاها (CATCHTry)
مجوز دسترسی به پایگاه داده ها (slogin)
ساخت ومدیریتها User
ایجاد ومدیریت Role
پروژه های LRC
پشتیبان گیری از پایگاه داده ها ( Database Backup)
ساخت یک پروژه ی نمونه
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.