• اشتراک
آموزش J#.Net (آموزش جی شارپ دات نت) در 16 فصل...
فصل اول ) مقدمه : انواع داده ، متغیرها ، ثابت ها ، عملگرها ، ارزیابی عبارات و تقدم عملگرها ، تبدیل انواع ،اجزای تشکیل دهنده نرم افزار ، روش ایجاد برنامه شیء گرا ، روند آماده سازی و اجرای برنامه ،اجزاء سازنده نرم افزار ، چگونه با J#.NET برنامه بسازیم،انواع فایل درJ#.Net .
فصل دوم ) معرفی بعضی از کنترل ها : شناخت کنترل ها،فرم و خواص آن ، رویدادها ، متدها ، کنترل Label , TextBox , Button .
فصل سوم ) ساختارهای تصمیم و تکرار : ساختارهای تصمیم ، کنترل ListBox ،ساختارهای تکرار ، برنامه های تحت کنسول ، حلقه For تودرتو، دستورات Break,Continue ، کنترل های CheckBox,GroupBox,RadioButton ، کاربرد رویدادهای صفحه کلید .
فصل چهارم ) آرایه ها : آرایه های یک بعدی و چند بعدی ، کلاس MessageBox ، تولید اعداد تصادفی ، روش های مرتب سازی و جستجو .
فصل پنجم ) توابع و کلاس ها : نوشتن توابع ، توابع بازگشتی ، کلاس ها و اشیاء ، جامعیت شیء ، کلاس های سودمند .
فصل ششم ) طراحی منو : اجزای تشکیل دهنده منو ، ایجاد منو با کنترل MainMenu ، کنترل های ContextMenu,OpenFileDialog SaveFileDialog,ColorDialog,FontDialog,ImageList,ToolBar,RichTextBox,HelpProvider .
فصل هفتم ) وراثت در کلاس ها : مفهوم وراثت در برنامه نویسی شیءگرا ، وراثت چندگانه ، کلاس Object .
فصل هشتم ) بانک های اطلاعاتی : سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی ، مفهوم بانک اطلاعاتی رابطه ای ، ایجاد بانک اطلاعاتی ، دستیابی به بانک اطلاعاتی با ADO.NET ، مروری بر SQL ، انقیاد داده ها ، شیء BindingContext و حرکت در بین رکوردها ، اتصال به Server از طریق طراح برنامه ، استفاده از Wizard برای اتصال و تغییر بانک اطلاعاتی .
فصل نهم ) برنامه های چند فرمی و گزارش گیری : اضافه کردن فرم جدید ، حذف فرم از برنامه ، تعویض فرم ها ، انتخاب فرم شروع برنامه ، گزارش گیری با Crystal Reports ،کنترل CrystalReportViewer .
فصل دهم ) واسط گرافیکی : انواع اشیای GUI ، ایجاد اشیای گرافیکی ، کنترل ComboBox ، کار با تصاویر ، کنترل PictureBox .
فصل یازدهم ) اداره کردن استثناء : لزوم به کارگیری استثناها و اصول پردازش آنها ، صدور پیام در پردازش استثناء ، پردازش استثناء با یک یا چند بلوک Catch ، استفاده از بلوک Finally ، دستور Throws و وراثت ، ایجاد استثناء توسط برنامه نویس ، انواع استثناء .
فصل دوازدهم ) چندرسانه ای : انواع فایلهای چندرسانه ای ، کنترل های ActiveMovie , NetShowPlayer .
فصل سیزدهم ) ایجاد برنامه نصب : انواع پروژهای نصب جی شارپ و اجزای تشکیل دهنده آنها ، اضافه کردن اسمبلی به پروژه نصب ، نصب زبان CLR ، ویراستارهای Registry,User Interface,Launch Conditions,Custom Actions ، ساخت برنامه نصب .
فصل چهاردهم ) رویدادهای ماوس : تغییر شکل اشاره گر ماوس ، رویدادهای ماوس.
فصل پانزدهم ) کنترل های پیشرفته در J#.NET : کنترل های Timer,TabControl,ToolTip,NumericUpDown,TreeView ProgressBar,TrackBar,HScrollBar,VScrollBar .
فصل شانزدهم ) ساخت صفحات وب با J#.NET : مفاهیم کلی ، WebServer ، روشها و کنترلهای ساخت صفحات وب ، محیط VisualStudio.Net ، معرفی کنترل های ASP.NET ، اعتبارسنجی فرم ها ، Control Panel ، کنترل های مربوط به جدول ، بانک اطلاعاتی در وب ، کنترل DataView .
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.