• اشتراک
آشنایی با شبکه های Windows Server 2003 - مروری بر Protocol های شبکه - مروری...
آشنایی با شبکه های Windows Server 2003 - مروری بر Protocol های شبکه - مروری بر TCP/IP - َ IP Addressing - مدیریت سرویس های Windows Server 2003 - آشنایی با DNS Server - نصب و راه اندازی DNS Server و DNS Clients - مدیریت DNS Server - َ Backup گیری از DNS Server - آشنایی با DHCP Server - انجام تنظیمات مربوط به Client ها در DHCP Server - َ Backup گیری از DHCP Server - آشنایی با Routing در Windows Server 2003 - نصب و راه اندازی یک Remote Access Server - آشنایی با طرز کار NAT Server - راه اندازی یک ارتباط تلفنی با استفاده از NAT - معرفی VPN - نصب یک VPN Server - آشنایی با RADIUS Server - نگاهی به امنیت در Windows Server 2003 - فعال نمودن Auditing - چگونگی استفاده از Event Log های مربوط به Auditing - آشنایی با IP Sec - کار با Performance Monitor
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.