• اشتراک
19 ساعت آموزش.ADO.Net Disconnected Classes شامل بررسی کلاس های DataTable و DataView و DataSet و...
19 ساعت آموزش
در این مجموعه با مباحث زیر آشنا می شوید :
ADO.Net Disconnected Classes شامل بررسی کلاس های DataTable و DataView و DataSet و مروری بر Serialization و تایپ های سریالایز شده
ADO.Net Connected Classes شامل اشتفاده از Providerهای مختلف برای انتقال دیتا ، ایجاد و مدیریت ConnectionString ، کار با DbCommand و DbDataReader، و معرفی DbDataAdapter ، DbProviderFactory و DbException
کار با TransActionها و بررسی مدل های ConCurrency و Locking
آشنایی با LINQ و مثال های کاربردی آن ، روش نوشتن Query و ایجاد نتیجه مورد نظر
کار با LINQ to SQL و ایجاد مدل از دیتابیس همراه با معرفی DataContext ، ایجاد ، Grouping ، کار با Stored Procedureها و ...
LINQ to XML و آشنایی با کلاس XmlDocument و XmlReader به همراه مثال هایی از خواندن XML با LINQ
ADO.Net Entity Framework و آشنایی با ObjectContext به همراه ایجاد مدل دیتابیس ، استفاده از LINQ و ارسال تغییرات به دیتابیس
کار با WCF Data Services و آشنایی با OData ، دریافت اطلاعات از WCF
Deploying Reliable Application شامل مونیتورینگ و Performance Data ، Logging Queries و دسترسی به Performance Counters
بررسی Exception Hnadling و جلوگیری از ایجاد آن ها در ایجاد ارتباط و زمان ارسال دیتا
حفاظت اطلاعات شامل Encoding و Encryption ، بررسی روش های Cryptography ، امضای دیجیتال و ...
به همراه نکات متنوع و مثال های عملی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.