• اشتراک
آموزش جامع ILLUSTRATOR CC در هشت فصل...
عناوینی که در این مجموعه می آموزید:
فصل اول: تعاریف اولیه و آشنایی با محیط
فصل دوم : ترسیم اشکال ساده
فصل سوم : ترسیم با ابزار رحپ و آشنایی با ابزارهای Transform
فصل چهارم : کار با رنگها و وارد کردن تصویر
فصل پنجم : کار با ابزارهای ترسیم دست آزاد و معرفی Brushها
فصل ششم : کار با متن و تنظیمات آن
فصل هفتم : کار با Traceو آشنایی با Blend و Mesh
فصل هشتم : آشنایی با افکت ها و خروجی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.