• اشتراک

فیزیک اول دبیرستان
انرژی، دما و گرما، الکتریسیته، نور
تنها نرم افزار آموزشی با بیش از 75 دقیقه انیمیشن
یادگیری مفاهیم فیزیک به کمک:
ده ها پرسش تعاملی
آزمایشگاه مجازی
آزمون های هوشمند مجازی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.