• اشتراک
آموزش Vray در هفت فصل
مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت:
فصل اول: نورپردازی و دوربین در V-Ray
1. Vray Sun: در این درس تنظیمات نور V-Ray Sun را فراخواهید گرفت.
2. Physical Camra قسمت اول: در این درس با نورپردازی برج میلاد، تنظیمات دوربین V-Ray را فراخواهید گرفت.
3. Physical Camra قسمت دوم: در این درس ادامه تنظیمات دوربین V-Ray را فراخواهید گرفت.
4. Volume Light: در این درس تکنیک ایجاد نورهای حجمی در V-Ray را فراخواهید گرفت.
5. Vray Light : در این درس تنظیمات نور V-Ray light را فراخواهید گرفت.
6. Vray Light: در این درس ادامه تنظیمات نور V-Ray light را فراخواهید گرفت.
7. نور Vray IES : در این درس با نور V-Ray IES آشنا خواهید شد.
8. نور Vray Ambient Light: در این درس با نور V-Ray Ambient Light آشنا خواهید شد.
فصل دوم: تنظیمات RenderSetup
1. FrameBuffer-Part1: در این درس تنظیمات FrameBuffer را فراخواهید گرفت.
2. FrameBuffer-Part2: در این درس ادامه تنظیمات FrameBuffer را فراخواهید گرفت.
3. Global Switches: در این درس تنظیمات Global Switches را فراخواهید گرفت.
4. Image Sampler: در این درس تنظیمات Image Samplerو مفهوم Anti Aliasing را فراخواهید گرفت.
5. Environment : در این درس تنظیمات Environment و تصحیح نور آسمان در رندر را فراخواهید گرفت.
6. Color Mapping: در این درس تنظیمات Color Mapping جهت تصحیح نور و رنگ را فراخواهید گرفت.
7. Indirect Illumination: در این درس تنظیمات Indirect Illumination معروف به GI را فراخواهید گرفت.
8. Irradiance Map: در این درس تنظیمات Irradiance Map جهت محاسبه بازتاب ثانویه را فراخواهید گرفت.
9. Irradiance Map-2: در این درس ادامه تنظیمات Irradiance Map را فراخواهید گرفت.
10. Brute Force: در این درس تنظیمات Brute Force جهت محاسبه بازتاب ثانویه را فراخواهید گرفت.
11. LightCache: در این درس تنظیمات LightCache جهت محاسبه بازتاب ثانویه را فراخواهید گرفت.
12. PhotonMap: در این درس تنظیمات PhotonMap جهت محاسبه بازتاب ثانویه را فراخواهید گرفت.
13. Casutics : در این درس با جلوه نوری Casutics ، که معمولا در مایعات اتفاق می افتد را فراخواهید گرفت.
14. Settings: در این درس تنظیمات Settings را فراخواهید گرفت.
فصل سوم: متریال ها و مپ های Vray
1. VRayMTL: در این درس پارامترهای مختلف VRayMTL را فراخواهید گرفت.
2. Refraction: در این درس ساخت متریال های شفاف و نیمه شفاف را فراخواهید گرفت.
3. Translucency: در این درس شبیه سازی پخش نور در متریال را فراخواهید گرفت.
4. BRDF: در این درس پارامترهای BRDF و نحوه کنترل نقطه نورانی بر روی متریال را فراخواهید گرفت.
5. VRay2SidedMtl : در این درس پارامترهای VRay2SidedMtl جهت تبدیل یک ماده ساده به ماده ای که نور را پخش کند را فراخواهید گرفت.
6. VRayOverrideMtl : در این درس با VRayOverrideMtl جهت کنترل خواص یک ماده به کمک چند ماده را فراخواهید گرفت.
7. VRayLightMtl: در این درس پارامترهای VRayLightMtl جهت تبدیل احجام به منابع نوری را فراخواهید گرفت.
8. VrayBlendMTL: در این درس پارامترهای VrayBlendMTL جهت ترکیب چند ماده با هم را فراخواهید گرفت.
9. VRayDirt: در این درس پارامترهای VRayDirt جهت نشان دادن جرم و کثیفی بر احجام و یا ایجاد سایه های تماسی را فراخواهید گرفت.
10. VrayHDRI: در این درس پارامترهای VrayHDRI جهت طبیعی تر شدن انعکاسها ی روی احجام و ایجاد جلوه آسمان را فراخواهید گرفت.
فصل چهارم: ابزارها و تکنیک های تکمیلی V-Ray
1. VrayToon & VrayProxy: در این درس با تکنیک VrayToon و VrayProxy جهت کاهش محاسبات و رندر رسکیس را فراخواهید گرفت.
2. VrayFur: در این درس با VrayFur جهت ساخت فرش و چمن را فراخواهید گرفت.
فصل پنجم: پروژه ها ی تکمیلی
در این فصل در قالب پروژه های داخلی و خارجی تکنیک های رندر حرفه ای و درک مفاهیم کاربردی تر پارامترهای V-Ray (که فصول قبلی درس داده شده است) را فراخواهید گرفت.
1- اتاق نشیمن: رندر روز - قسمت اول
2- اتاق نشیمن: رندر روز - قسمت دوم
3- اتاق نشیمن: رندر روز - قسمت سوم
4- اتاق نشیمن: رندر روز - قسمت چهارم
5- پروژه آشپزخانه: قسمت اول
6- پروژه آشپزخانه: قسمت دوم
7- پروژه سرویس بهداشتی و حمام
8- پروژه رستوران اردک آبی: فضای داخلی
9- اتاق نشیمن: رندر شب - قسمت اول
10- اتاق نشیمن: رندر شب - قسمت دوم
11- نما ساختمانی
12- نما ساختمانی
13- حمام: قسمت اول
14- حمام: قسمت دوم
15- اتاق خواب: رندر شب
16- اتاق خواب: رندر روز
فصل ششم: جداول کاربردی
در این فصل جداول استاندارد رنگ ها، مقادیر انعکاس و انکسار جهت استفاده در متریال های Vray جهت ایجاد متریال واقعی تر در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
1. جدول مقادیر رنگها
2. جدول مقادیر انعکاس
3. جدول مقادیر انکسار
فصل هفتم: V-Ray3
در این فصل ابتدا به نصب و راه اندازی V-Ray3 پرداخته شده سپس امکانات اضافه شده در این نسخه بررسی می شود.
1. نصب و راه ا ندازی V-Ray3
2. امکانات اضافه شده در V-Ray3 : قسمت اول
3. امکانات اضافه شده در V-Ray3 : قسمت دوم
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.