• اشتراک
آموزش ریاضی ششم دبستان مطابق سرفصل کتاب توسط استاد مجرب خانم جوادی قابل پخش در DVD player خانگی
آموزش تصویری ریاضی ششم دبستان
آموزش تصویری ریاضی ششم ابتدایی مطابق با سرفصل کتاب توسط استاد با تجربه
استفاده از وسایل کمک آموزشی در حین تدریس
آموزش با دست ورزی و همچنین تمرین و تکرار نکات مهم درس در قالب بازی
تدریس توسط خانم جوادی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.