• اشتراک
جلال حجازی انجمن علمی ریخته گری ایران

موضوع           :          کتاب شمش ریزی ( جلال حجازی ) نشر آزاده
نام خارجی    :          .....
تعداد صفحه   :          
322 صفحه
قیمت            :         14500 تومان
 

 


مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :تعاریف و دسته بندی شمش ها
فصل 2 :    انجماد

تشریح انجماد
ساختار فلز مایع
فرایند تئوریکی انجماد
جوانه زنی غیر یکنواخت

فصل 3 :    ناهمگنی در ساختار شمش ها

ناخالصی ها
درشت ساختاری ناهمگن
نایچه
مک های گازی
جدایش
آخال
برسی عوامل موثر در ناهمگنی ساختار شمش ها
ترکیب شیمیائی قالب  فرایند تولید
ناهمگنی ناشی از انجماد

فصل 4 :    شمش ریزی تکباری ( فلزات غیرآهنی )

جتس قالب
انواع قالب ( افقی روباز عمودی ساده کتابی ، میله ریزی ، گردان و آبگرد )
اندود قالب
روشهای بارریزی و تغذیه
روشهای تولید

فصل 5 :تهیه فولاد

تولید فولاد
آرام سازی ( اکسیژن زدائی )

فصل 6 :    شمش ریزی تکباری ( فولادها )

پاتیل ها
قالب ها
طراحی قالب
اصول طراحی قالب ( اندازه شمش ، نسبت ارتفاع به قطر ، ضخامت دیواره و وزن شیب قالب ، انحناء قالب )
روش های بارریزی

فصل 7 :    شمش ریزی تکباری ( فولادها )

ریخته گیری و انجامد
فولادهای آرام ( ساختار دانه ای جدایش ، نایچه ، اهنگ و زمان انجماد )
فولادهای ناآرام ( مکانیسم انجماد ، طبقه بندی .... )
تغذیه شمش ها ( سرتغذیه ، تش سر )

فصل 8 :    ریخته گیری مداوم ( مداوم ریزی )

مشخصات عمومی ( ذوب قالب  سردکردن و جداکردن )
تاریخچه تحولات در مداوم ریزی در ( قالب های متحرک تسمه ریز ی . قالب های ساکن و قالب های بسته شمش ریزی و مداوم ریزی بدون قالب

فصل 9 :    شمش رزی مداوم عمودی
فصل 10 :مشخصات متالورژیکی شمش ریزی مداوم

مقدمه ( تحلیل روابط ریاضی تحلیل متالورژیکی )
عوامل فیزیکی و ترمودینامیکی
قوانین حاکم بر فرایند ریخته گری مداوم
عوامل موثر دیگر
مشخصات متالورژیکی فلزات و آلیاژها
تحلیل شرایط اقتصادی

فصل 11 :    بررسی عیوب در شمش ریزی مداوم و کیفیت متالورژیکی شمش ها

ساختار دانه ها
ترک های درونی
مک های گازی  و انقباضی
جدایش
کیفیت سطحی
آخال ها
خواص مکانیکی و فیزیکی شمش ها مداوم ( وزن مخصوص ، خواص کششی شکل پذیری )

کنترل در عملیات

 
 
مولف             :      
جلال حجازی
مترجم           :      
ناشر             :      
انجمن علمی ریخته گری ایران

 

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.