• اشتراک
پخش تراکت در مسیرهای شلوغ شهر بابل
پخش تراکت و بروشور و آگهی تبلیغاتی در سطح شهر بابل
به ازای هر 1000 عدد

0   تا 1000 برگ           47.000 تومان
1001 تا 2000 برگ       78.000 تومان
2001 تا 5000 برگ       175.000 تومان
5001 تا 7000 برگ       228.000 تومان
7000 تا 9000 برگ       275.000 تومان
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.