• اشتراک
قیمت هرتماس 2000 تومان است -حد اقل سفارش 1000 تماس
بازاریابی تلفنی بعلت ارتباط مستقیم با مشتری از اهمیت بسزایی  برخوردار است. در دنیای تجارت و بازاریابی مدرن امروز  برای این نوع بازاریابی  شرکتهای بزرگ اهمیت خاصی قائل بوده و  سرمایه گذاری بیشتری برای آن انجام میدهند.

http://d20.ir/14/Images/707/Small/_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C_320.jpg
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.