• اشتراک
آموزش اتوکد 2016 Autocad در سطح پیشرفته در قالب 5 فصل آموزش داده میشود

آموزش اتوکد 2016 Autocad در سطح پیشرفته در قالب 5 فصل آموزش داده میشود

فصل اول آموزش اتوکد 2016 : Draw

مقدمه ای بر آموز ش اتوکد 2016 Autocadتنظیمات محیط کاری تنظیمات پنجره Optionکنترل و ویرایش هاشورها کنترل و ویرایش Arrayبزرگنماییشناخت و مفهوم zoomآشنائی با انواع روش های بزرگنمائیروشهای انتخاب  Fence Wpolygonکار با دستور Regionشناخت تفاوت region و Boundryمحیط بندی اشکال بستهپاک کردن صفحهWipeoutکنترل پاکسازی در صفحه و چاپDonut,Helixتنظیمات Donutمعرفی Helix(فنر)Revision cloudشناخت و کاربرد revisionانواع اشکال revision cloud فصل دوم آموزش اتوکد 2016 : ModifyLengthenافضانه طول خطتنظیمات LenghtenPolyLine Editتغییر و تبدیل polylineهاSpline Editویرایش خطوط  splineEdit Hatch  و Edit Arrayویرایش هاشورهاتغییر و بازیابی هاشورهاویرایش چیدمانAlignهم راستا کردن اشکالتغییرات اندازهBreakبرش و شکست اشکالjoin,Overkill,Draw orderاتصال خطوط بازحذف خطوط overlap  برمبنای پارامترموقعیت قرارگیری ترسیماتموقعیت بندی هاشورهاکار با متنواردکردن متن فارسی فصل سوم آموزش اتوکد 2016 Autocad : آشنایی با روشهای اندازه گیریانواع اندازه گیریآشنایی با پنجره اندازه گذاریتنظیمات خطوط اندازه گذاری علامتها و نشانه ها نگارش اعداد جانمایی واحدهای اندازه گذاری واحد های ثانویه میزان خطا  فصل چهارم آموزش اتوکد 2016 Autocad : حاشیه نویسیLeaderایجاد فلش راهنماتنظیمات و ویرایش پنجره LeaderTableتنظیمات و ویرایش پنجره Tableتنظیمات کلیمتنحاشیهLayersویرایش و تنظیمات پنجره LayersBlockتعریف BlockMake Block (ایجاد بلوک)Edit Block و WblockGroupابزار برداشت اندازهArea (مساحت)Angle (زاویه)Radius (شعاع)Distance (طول)Clip Boardانتقال ترسیماتبازخوانی ترسیمات در صفحه جدید فصل پنجم آموزش اتوکد 2016 Autocad : پروژهانجام پروژه بخش اول ترسیم یک پلان معماری دیوارها درها پنجره ها انجام پروژه بخش دوم  پله اندازه گذاری آکس بندی مساحت
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.