• اشتراک
برخی از خصوصیات این نرم افزار: به همراه ساعت ها تمرین آموزش زبان ارائه شده در 10 سطح آموزشی و تفکیک شده به همراه تمرین های کاربردی برای آموزش زبان
برخی از خصوصیات این نرم افزار:
به همراه ساعت ها تمرین آموزش زبان
ارائه شده در 10 سطح آموزشی و تفکیک شده
به همراه تمرین های کاربردی برای آموزش زبان
هزاران تمرین و انواع فعالیت مختلف برای تقویت جنبه های مختلف زبان در کل دوره ها که در این نرم افزار به
شش گروه زیر تقسیم بندی می شود:
1_درسی 2_فرهنگی 3_گرامر 4_واژگان 5_شفاهی 6_کتبی
ارائه شده در چهار دوره و سطح مختلف که عبارتند از:
1_مبتدی 2_متوسط 3_پیشرفته
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.