• اشتراک
در این دوره شما در مدت 12 ساعت و 1 دقیقه بر مفاهیم اصلی شبکه مسلط می شوید. دوره دارای زیر نویس انگلیسی بوده و آزمون های آن نقاط ضعف علاقمندان را به نقاط قوت تبدیل می کند. ویژه مدیران IT و دانشجویان کامپیوتر
در دست اقدام
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.