• اشتراک
دکتر ابوالفضل مشکینی - کیومرث حبیبی دانشگاه کردستان
موضوع           :          کتاب برنامه ریزی و طراحی شهری ( اصول و سیاستها در مهد شهرسازی بریتانیا )
نام خارجی    :          British Town Planning And Urban Design
تعداد صفحه   :          482 صفحه
قیمت            :         16000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :پیشینه تاریخی
فصل 2 :    محله های فقیرنشین صنعتی – شهرهای صنعتی نمونه
فصل 3 :    سرآغاز برنامه ریزی شهری معاصر
فصل 4 :    رویکردهای طراحی شهری شهر خطی
فصل 5 :شکل گیری اصول برنامه ریزی
فصل 6 :    برنامه ریزی کاربردی زمین شهرهای جدید و توسعه شهری
فصل 7 :    شهرهای منطقه ای و نسل سوم شهرهای جدید
فصل 8 :    طراحی شهری در دوران پس از جنگ
فصل 9 :    بازسازی نوسازی و حفاظت شهری
فصل 10 :چهارچوب جدید برنامه ریزی سازماندهی مجدد و تئوری های برنامه ریزی
فصل 11 :    درسهائی از دهه هفتاد
فصل 12 :    تحولات مجدد طراحی شهری در اواخر قرن بیستم
فصل 13 :    روستا کنار و محیط زیست
فصل 14 :تحولات برنامه ریزی تا قرن بیست و یکم
 
 
 
مولف             :      
دکتر ابوالفضل مشکینی - کیومرث حبیبی
مترجم           :      
ناشر             :      
دانشگاه کردستان
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.