• اشتراک
...
موضوع                     :       کتاب  مبانی فیزیک نوین   علی اکبر بابایی
نام خارجی                  :        
تعداد صفحه                :      
  746 صفحه
نوع جلد                 :         معمولی
اندازه صفحات کتاب  :        متوسط
نوع کتاب               :         نو  
کیفیت کتاب           :           تمیز است
قیمت                    :         16800 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :چند مقدمه
برنامه فیزیک
قوانین بقای فیزیک

میدانها و امواجالکترومغناطیسی
فصل 2 :    حرکت شناسی نسبیتی :فضاو زمان
فصل 3 :    دینامیک نسبیتی :اندازه حرکت و انرژی

جرم نسبیتیو اندازه حرکت
انرژی نسبیتی
هم ارزی جرم ون انرژیو دستگاههایمقید

فصل 4 :    اثرهای کوانتومی :جنبه های ذزه ای  تابش الکترومغناطیسی
  •  
اثر فوتوالکترک
تولید پرتوX و تابش ترمزی 
تولید و نابودی زوج

فصل 5 :اثرهای کوانتومی :جنبه های موجی  ذرات مادی
امواج دوبروی
قانون براگ
پراش پرتو X و الکترون
اثباتی برای بازتاببراگ
  •  
فصل 6 :    ساختار هیدروژن پ
پراکندگی ذره
مدل سیاره ای کلاسیک
طیف هیدروژنی
نظریه ساختاراتمی بوهر
اتم هیدروژنو اصل همخوانی

فصل 7 :    اتمهای چند الکترونی
ثابتهای حرکتدر یک دستگاهکلاسیک
  •  
اتمهای هیدروژن گونه
فصل 8 :     وسایل و ماشینهای شتابدهنده  در فیزیک هسته ای
فصل 9 :     ساختار هسته ای

اجزای اصلی هسته
دوترون
هسته های پایدار
شعاهای هسته ای
  •  
فصل 10 : واکنشهای هسته ای
فصل 11 :     ذرات بنیادی
فصل 12 :    فیزیک مولکولی  و فیزیک  حالت جامد 

 
مولف             :       
 ریچارد وایدنر
مترجم             :       مهدی صفا اصفهانی

ناشر               :       انتشارات  مرکز نشر دانشگاهی تهران
تایپیست          :       خانم  مساح
تاریخ تایپ کتاب :       12/ 5 / 1394
http://fpanel.ir/Products/edit.do?id=371878&fr_token=6eb8204ec53f52b6991f00818d5beaf1
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.