• اشتراک
آموزش کاربردی Fluent به همراه Gambit
آموزش انجام تحلیل های سیالاتی و حرارتی در نرم افزار Fluent
مثال های متعدد دارای کاربرد صنعتی
همراه با آموزش نرم افزار  Gambit (مدلسازی هندسی و شبکه بندی مدل) و Ansys Fluent
همراه با نرم افزارهای Ansys Fluent 6.3.26 و Gambit 2.4.6
عناوین مباحث آموزشی این مجموعه :
 بخش اول: نرم افزار Gambit
 شروع به کار با نرم افزار گمبیت
 آشنایی با روند کار در نرم افزار Gambit
 مدلسازی سه بعدی در گمبیت (3 مبحث آموزشی)
 بخش دوم: نرم افزار Fluent
 تحلیل دو بعدی جریان عبوری هوای آشفته از روی یک استوانه در حالت پایدار (2 مبحث آموزشی)
 مدلسازی جریان آب در یک اتصال زانویی (2 مبحث آموزشی)
 تحلیل اختلاط دو جریان سرد و گرم آب در داخل یک کالکتور دو بعدی (4 مبحث آموزشی)
 بررسی جریان هوای تراکم پذیر عبوری از یک نازل (2 مبحث آموزشی)
و...

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.