• اشتراک
آموزش جامع MATLAB Simulink
آموزش جامع MATLAB و Simulink ویژه رشته های فنی مهندسی
آموزش جامع مبحث الگوریتم ژنتیک در MATLAB
آموزش جامع مبحث کنترل در MATLAB
شامل آموزش تولباکس های SimHydraulics و SimMechanics
شامل آموزش کمباحث پایه مانند برنامه نویسی، رسم نمودارها، کار با ماتریس ها
حل معادلات، دیفرانسیل، رسم سطوح، شبیه سازی و بهینه سازی مهندسی و...
آموزش 100% به زبان فارسی
مباحث این مجموعه آموزشی عبارتند از:
فصل اول: آشنایی با نرم افزار Matlab و انجام عملیات ابتدایی
آشنایی با محیط نرم افزار Matlab
انجام محاسبات ریاضی ابتدایی با Matlab
انجام محاسبات ریاضی مثلثاتی با Matlab
اجرای محاسبات جبری ابتدایی
تعریف ماتریس ها و انجام عملیات ریاضی ابتدایی بر روی آن ها
یافتن ترانهاده (Transpose) و ضرب ماتریس ها
فصل دوم : حل معادلات جبری
آشنایی با علامت های عملیات جبری و اولویت اجرای آن ها
آشنایی با پارامتر های اولیه و تعریف توابع در matlab
بررسی دستورات whos و clear
به دست آوردن ریشه های یک معادله جبری با استفاده از دستور solve
حل دستگاه معادلات با دو متغیر (دستور solve)
سایر روش های حل معادلات جبری (دستور fzero)
فصل سوم: رسم نمودار ها و سطوح به وسیله متلب
رسم نمودار های دو بعدی با استفاده از دستور ezplot
نکات تکمیلی دستور ezplot
بررسی روش های مختلف ترسیم نمودار ها
رسم نمودارهای دو بعدی با استفاده از دستور meshgrid
انجام یک مثال با استفاده از دستور meshgrid
رسم نمودار سه بعدی با استفاده از دستور plot3
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.