• اشتراک
به منظور معرفی محصول و یا موارد وابسته به آنها، توسط یک فرد انسانی با هدف جلب سفارش و یا معرفی صرف از پک تبلیغاتی ما استفاده کنید.
تعرفه های بازاریابی تلفنی و حضوری:

برای هر مرتبه مراجعه حضوری و تماس تلفنی مبلغ:5000 هزار تومان
برای دو مرتبه مراجعه حضوری و دو مرتبه تماس تلفنی مبلغ:8000 هزار تومان
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.