• اشتراک
جایگاه تبلیغ*

فیلد هایی که با * مشخص شده اند الزامی است.
تبلیغ در ماهنامه ایران‌ فــــردا مجله «ایران فردا»، نشریه‌ای با گرایش روشنفکری دینی و توسعه منافع و منابع ملیمجله
«ایران فردا»، نشریه‌ای با گرایش روشنفکری دینی و توسعه منافع و منابع ملی بود که از خرداد 1371، به مدیرمسئولی مهندس عزت‌الله سحابی، منتشر می‌شد. این نشریه، ابتدا به‌صورت دوماهنامه، سپس ماهنامه و هفته‌نامه منتشر می‌شد. طرح مباحث بنیادی ملی، تبیین رویکردهای جریان روشنفکری دینی، و البته نقد عملکرد دولت و نهادهای حکومتی در دوران پیش از دوم خرداد، از عمده‌ترین محورهای مجله «ایران فردا» بود. این مجله، در جریان توقیف گروهی مطبوعات، در اردیبهشت تعطیل شد. مجموعه سرمقاله‌های مهندس سحابی، در «ایران فردا»، در کتابی با عنوان «سرمقاله‌هایی برای ایران فردا»، توسط انتشارات قلم، منتشر شده که تا سال 1385، به چاپ ششم رسید.

ایران فردا - دوره جدید
دوره جدید مجله ایران فردا، در تاریخ دهم خرداد 93 پس از گذشت 14 سال توقیف، بار دیگر انتشار خود را از سرگرفت. مطابق قانون مطبوعات ایران، امتیاز نشریه آقای سحابی به فرزند او حامد سحابی رسیده است و مجله پس از رفع اتهام توسط دادگاه، در سومین سالگرد درگذشت مدیرش، انتشار خود را از سرگرفته است. برخی از گردانندگان و نویسندگان این نشریه طی 14 سالی که این مجله توقیف بود و منتشر نمی‌شد، درگذشته‌اند و برخی از ایران مهاجرت کرده‌اند.

دوره دوم ایران فردا با تحریریه‌ای جدید منتشر می‌شود.
توضیحات:
- قیمت ها قابل مذاکره اند.
- هزینه های طراحی به عهده صاحبان آگهی ها است.
- طرح ارائه شده از نظر گرافیک باید مورد پذیرش مجله باشد.
- ابعاد صفحه آگهی 35*22 سانتی متر است.
- فایل چاپی باید یک هفته قبل از چاپ نشریه ، به واحد بازرگانی از طریق ایمیل ارسال گردد.
-درخواست چاپ آگهی باید به صورت کتبی و با مهر و امضا مسئول واحد مربوطه به دفتر نشریه داده شود.
 
جایگاه تبلیغ*

فیلد هایی که با * مشخص شده اند الزامی است.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.