• اشتراک
بیش از 9 ساعت آموزش در 11 فصل آموزشی با ارائه مثال های متعدد با بیان کاملا مفهومی
عناوین آموزشی Expression Web :

فصل اول : آشنایی با مفاهیم اولیه
- مقدمه
- آشنایی با اجزاء تشکیل دهنده یک صفحه وب
- آشنایی با دستورات HTML
- آشنایی با ساختار یک صفحه وب
- اضافه کردن متن
- آشنایی با خصوصیات

فصل دوم: کار با Expression Web
- آشنایی با محیط نرم افزار
- شروع به کار با Expression Web
- آشنایی با تیتر
- کار با تگ Font
- آشنایی با دستورات متنی
- معرفی استانداردهای HTML
- آشنایی با پاراگراف
- ایجاد لیست
- اضافه کردن تگها با Expression Web

فصل سوم : وارد کردن عکس در صفحات وب
- ساخت یک سایت
- وارد کردن عکس
- آشنایی با خصوصیات عکس

فصل چهارم : کار با Hyperlink
- ارتباط بین صفحات وب
- کار با Bookmark
- کار با Iframe
- آشنایی با خصوصیات لینک

فصل پنجم : کار با جدول
- ایجاد کردن یک جدول
- آشنایی با خصوصیات جدول
- مدیریت جدول
- پروژه
- آشنایی با Direction

فصل ششم : آشنایی با فرم
- آشنایی با تگ FORM
- کار با تگ Input
- کار با Text Area
- کار با List Menu

فصل هفتم : شروع به کار با CSS
- آشنایی با Class
- آشنایی با Inline Style
- آشنایی با Tag selector
- آشنایی با پنلهای CSS
- کنترل متن با CSS
- اضافه کردن Background

فصل هشتم : کار با لایه ها
- آشنایی با Border
- آشنایی با Padding و Margin
- آشنایی با Float
- آشنایی با Absolute Position
- آشنایی با Relative Position
- آشنایی با Fixed Position
- آشنایی با Overflow
- مروری بر کار با لایه ها

فصل نهم : کنترل لینک و لیست با CSS
- کنترل خصوصیات لینک
- کنترل خصوصیات لیست

فصل دهم : استفاده از ID
- استفاده از ID در نوشتن CSS
- استفاده از CSS های ترکیبی
- مزیت استفاده از CSS خارجی

فصل یازدهم : کار با Template
- کار با Template
- بررسی یک Template
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.