• اشتراک
آموزش تصویری سلفژ
عناوین آموزش نرم افزاری سلفژ:
مقدمه
مفاهیم پایه در سلفژ
تمرین پایه ای تقویت گوش
آشنایی با فواصل موسیقی
شنیدن نت های هم صدا
تمرین عملی فاصله هم صدا
شنیدن تن های اکتوا
تمرین عملی نت های اکتوا
معرفی نت ها در فاصله پنجم
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.