• اشتراک
نگین اصل و معدنی یمنی که پشت ان اسم اعظم شرف شمس در تاریخ و ساعت مخصوص با رعایت آداب و اصول بر اساس کشکول شیخ بهایی حکاکی شده است
نگین اصل و معدنی یمنی که پشت ان اسم اعظم شرف شمس در تاریخ و ساعت مخصوص با رعایت آداب و اصول بر اساس کشکول شیخ بهایی حکاکی شده است
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.