• اشتراک
نگین طبیعی فسیل جانوری بقایای جانوران فسیل شده در میلیونها سال
نگین طبیعی فسیل جانوری
بقایای جانوران فسیل شده در میلیونها سال
این سنگ خواص سنگ جاسپر را داراست
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.