• اشتراک
...
موضوع                         :       میکروب شناسی پزشکی حبیب ضیغمی اندیشه رفیع
نام خارجی                       :        MEDICAL MICROBIOLOGY
تعداد صفحه                     :     1072   
نوع جلد                      :        گالینگور
اندازه صفحات کتاب     :         متوسط
نوع کتاب                    :          نو
قیمت                         :     55000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
فصل 1 :دانش میکروب شناسی
فصل 2 :    ساختمان سلول
فصل 3 :    طبقه بندی باکتری
فصل 4 :    رشد.بقا.ومرگ میکروارگانیسم ها
فصل 5 :کشت میکروارگانیسم ها
فصل 6 :    متابولیسم میکروبی
فصل 7 :    ژنتیک میکروبی
فصل 8 :    ایمنی شناسی
فصل 9 :    بیماری زایی عفونت های باکتریایی
فصل 10 :شیمی درمانی ضدمیکروب
فصل 11 :    فلورمیکروبی طبیعی بدن انسان
فصل 12 :    باسیل های گرم مثبت تشکیل دهنده اسپور:گونه های باسیلوس وکلستریدیوم
فصل 13 :    باسیل های گرم مثبت بدون اسپور:کورینه باکتریم.پروپیونی باکتریم.لیستریا.اریسی پلوتریکس.اکتینومایست هاوپاتژون های وابسته
فصل 14 :استافیلو کوک ها
فصل 15 :    استرپتو کوک ها
فصل 16 :    باسیل های گرم منفی روده ای(انتروباکتریاسه)
فصل 17 :    سودوموناس.اسینتوباکتروباکتری های گرم منفی غیر شاع
فصل 18 :ویبریوها.کمپیلوباکترها.هلیکو باکتروباکتری های وابسته
فصل 19 :    هموفیلوس.بوردتالا.بروسلاوفرانسیسلا
فصل 20 :یرسینیاوپاستورلا
فصل 21 :    نایسریا
فصل 22 :    عفونت های ایجادشده به وسیله باکتری های بی هوازی
فصل 23 :    لژیونلا.بارتونلاو باکتری های بیماریزای غیر معمول
فصل 24 :مایکوباکتری ها
 فصل 25 :    اسپیروکت هاو سایر میکرو ار گاننسیم های مارپیچی
فصل 26 :    میکو پلاسیماها وباکتری های دارای نقص دیواره
فصل 27 :    ریکتزیاو ارلیشیا
فصل 28 :    کلامیدیا
فصل 29 :    خصوصیات کلی ویروس ها
فصل 30 :    بیماری زایی وکنترل بیماری های ویروسی
فصل31 :     پارو ویروس ها   
فصل32 :     آدنوویروس ها
فصل 33:هرپس ویروس ها
فصل34 :پاکس ویروس ها
فصل35 :ویروس های هپاتیت
فصل36 :پیکوروناویروس ها(گروه های انتروویروس ها و رینوویروس ها)
فصل37 :رئوویروس ها، روتاویروس ها و کالیسی ویروس ها
فصل38 :بیماریهای ویروسی که توسط بندپایان وجوندگان
فصل39 :ارتومیکسوویروس ها(ویروس های آنفلوانزا)
فصل40 :پارامیکسو ویروس سرخجه
فصل41 :کوروناویروس ها
فصل42 :هاری،عفونت های ویروسی آهسته وبیماری های ناشی
فصل43 :ویروس ها ی سرطان زا در انسان
فصل44 :ایدز ولنتی ویروس ها
فصل 45:قارچ شناسی پزشکی
فصل46 :انگل شناسی پزشکی
فصل47 :اصول تشخیصی میکروب شناسی پزشکی
فصل48 :موارد بیماری و ارتباط بالینی آنها      
                 
          
                    
مولف             :        ژئو . ف . بروکس – کارن س . کارول
مترجم             :       حبیب ضیغمی – مسعودآل بویه – فخری حقی
 ناشر               :       اندیشه رفیع
تایپیست          :       آقای منجزی ویسی
تاریخ تایپ کتاب :       09/03/95
 
 
 

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.