• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 70 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 70 صفحه میباشد.
«حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی»
(بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان)
فهرست مطالب
o مقدمه................................... 1
o تعاریف و مفاهیم......................... 4
o تجربه‌ی کشورهای جهان..................... 20
o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها........................................... 29
o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران........ 51
o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران   56
o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی....................................... 64
o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان پیوست (1)
o منابع................................... پیوست (2)
 
 
 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.