• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 60 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 60 صفحه میباشد.
فهرست
مقدمه......................................................................................
اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی......... 1
تاریخچه.................................................................................. 8
نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت......................... 12
طرح مسئله.............................................................................
جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل....... 15
اشتغال زنان در جامعه..................................................... 21
بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال    22
بهداشت.................................................................................... 24
انگیزه زنان در ورود به بازار کار........................... 25
موانع اشتغال....................................................................... 36
هدف و ضرورت......................................................................... 41
دیدگاه نظری......................................................................... 49
عوامل مختلف تأثیرگذار.......................
موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران...... 60
عوامل فردی.................................. 61
عوامل اجتماعی............................... 62
عوامل فرهنگی................................ 63
عوامل اقتصادی............................... 64
وضعیت حقوق و قوانین......................... 65
بحث و نتیجه گیری............................ 66
منابع و مأخذ................................ 70
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.