• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 25 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 25 صفحه میباشد.
چکیده.............................. 1
مقدمه.............................. 2
ساز و کار فعالیتهای بیمه ایران..... 4
اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی..... 6
تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی    9
الگوی اشتغال در صنعت بیمه.......... 10
نتیجه گیری......................... 19
منابع و مآخذ....................... 21
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.