• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 107 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 107 صفحه میباشد.​
- فصل اول

مسجد در معماری ایران............. 5
عملکردهای مساجد مختلف............ 7
خصوصیات فضاهای کالبدی مسجد....... 9
- فصل دوم
مسجد جمعه یزد.................... 15
مسجد جامع قدیم................... 16
مسجد جامع نو..................... 19
کتیبه‌ها .........................
فضای جلوخان ..................... 26
سردر و پیش درگاه................. 28
دهلیز (کریاس) ................... 31
منار............................. 42
شبستان شرقی ..................... 43
شبستان غربی...................... 44
شبستان شاهزاده................... 44
صحن داخلی........................ 44
ایوان اصلی....................... 45
زیر گنبد ........................ 47
دالانها و شاه نشینهای متصل به ایوان 49
در و درگاههای شمالی و غربی ...... 50
پایاب ........................... 51
سنگهای قبر غیره منصوب ........... 51
کتابخانه ........................ 52
- فصل سوم
تزیین در معماری ................. 55
انواع تزئینات.................... 59
کتیبه‌ها ......................... 59
تزئینات هندسی ................... 61
تزئینات گیاهی ................... 62
نکاتی راجع به تزئینات ........... 65
تأثیر رنگ در تزئین معماری........ 69
بررسی رنگها ..................... 71
رنگ سفید ........................ 72
رنگ آبی.......................... 72
رنگ قرمز......................... 74
رنگ زرد.......................... 75
رنگ سبز.......................... 77
کنارهم قرارگیری رنگها ........... 77
معماری و نگارگری ................ 79
نگاهی به اشکال هندسی و تطابق آنها با رنگهای اصلی 80
رنگها در شب...................... 81
جلوه رنگ در کاشی معرق............ 82
طلوع و غروب...................... 82
مفهوم نقوش....................... 83
- فصل چهارم
مصالح تزئینات در مسجد جامع یزد .. 90
آجر.............................. 91
گچ............................... 93
سنگ.............................. 94
چوب.............................. 95
کاشی............................. 95
تاریخچة ظهور و انحطاط............ 96
انواع کاشی ...................... 98
مقرنس............................ 99
پیوست 1
پیوست 2
تصاویر پروژه عملی 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.