• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 190 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 190 صفحه میباشد.
مقدمه ...............................................................................................................
فصل اول :
مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه: ................................................................
1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:.......................
1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران
2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران ...............................................................
2-1- موقعیت جغرافیائی .................................................................................
3-1- موقعیت طبیعی ......................................................................................
4-1- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران .......................................................
5-1- ویژگیهای اقلیمی:....................................................................................
1-5-1- دما .....................................................................................................
2-5-1- میزان بارش .......................................................................................
3-5-1- رطوبت نسبی ....................................................................................
4-5-1- روزهای یخبندان ...............................................................................
5-5-1- روزهای بارانی ...................................................................................
6-5-1- باد ......................................................................................................
7-5-1- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان .....................................................
8-5-1- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان ...............................
9-5-1- ارتفاع بناها .........................................................................................
10-6-1- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه
7-1- احکام و ضوابط طراحی معماری ............................................................
منابع و ماخذ فصل اول .....................................................................................
فصل دوم:
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع: .................
1-2- تعریف و تبیین موضوع ..........................................................................
2-2- تعریف کودک ........................................................................................
1-2-2- تعریف کودکان خیابانی .....................................................................
3-2- تاریخچه کودکان خیابانی ........................................................................
4-2- وضعیت کودکان خیابانی در جهان .........................................................
1-4-2- وضعیت کودکان خیابانی در ایران ......................................................
5-2- «کودک در خیابان» و «کودک خیابان» ......................................................
6-2- عوامل موثر بر خیابانی شدن کودکان ......................................................
7-2- بزهکاری و بزهدیدگی کودکان خیابانی ..................................................
8-2- وضعیت بهداشتی کودکان خیابانی ..........................................................
9-2- وضعیت روانی- اجتماعی کودکان خیابانی .............................................
1-9-2- مدرسه (اجتماع) ................................................................................
2-9-2- وضعیت روانی ...................................................................................
3-9-2- مشکلات رفتاری ...............................................................................
10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این کودکان .......................................
1-10-2- سازمان بهزیستی ..............................................................................
2-10-2- شهرداری .........................................................................................
3-10-2- سازمان بین‌المللی ............................................................................
11-2- آمار کودکان خیابانی .............................................................................
12-2- نتایج بدست آمده از تحقیق دکتر رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی کودکان خیابانی ایران .........................................................................................................
13-2- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان کودکان خیابانی .....
14-2- نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع فوق .................................................
15-2- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان کودکان خیابانی .......
منابع و ماخذ فصل دوم ....................................................................................
فصل سوم:
مباحث عمومی مرتبط با پروژه:.........................................................................
1-3- مصاحبه با آقای دکتر اقلیما (عضو هیئت علمی دانشکده بهزیستی و توانبخشی کشور)      
2-3- مصاحبه با خانم کاووسی (کارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)      
3-3- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با کمک به این کودکان        
4-3- مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک .......................................................
5-3- راهکارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش کودکان
خیابانی ..................................................................................................................
6-3- روانشناسی دوران نوجوانی ....................................................................
1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان ..................................................
2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیکی کودکان و نوجوانان ...............................
7-3- کودک، معماری و فضا ...........................................................................
1-7-3- دریافت حسی و هوشی فضای معماری .............................................
8-3- معماری برای کودکان .............................................................................
9-3- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی کودکان و
نوجوانان ...............................................................................................................
منابع و ماخذ فصل سوم ...................................................................................
فصل چهارم:
بررسی مراکز کودکان خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراکز داخلی: .........................................................................................................
1-4- مراکز خارجی: .......................................................................................
1-1-4- مراکز کودکان خیابانی ترکیه ..............................................................
2-1-4- مراکز کودکان خیابانی کنیا .................................................................
3-1-4- مراکز کودکان خیابانی برزیل (شهر مارینگا) .......................................
4-1-4- پروژه ملی کودکان خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تا کنون) ...............
5-1-4- مراکز کودکان خیابانی هندوستان .......................................................
6-1-4- مراکز کودکان خیابانی آفریقای جنوبی ...............................................
7-1-4- مراکز کودکان خیابانی کانادا ...............................................................
2-4- مراکز داخلی: ..........................................................................................
1-2-4- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار ..........................................
1-1-2-4- موقعیت .........................................................................................
2-1-2-4- اجزاء طرح ....................................................................................
3-1-2-4- معرفی کم و کیف معماری طرح ...................................................
2-2-4- بازدید و تحلیل مرکز کودکان خیابانی قرنطینه یاسر ...........................
3-2-4- بازدید از مراکز بعثت و شبانه‌روزی عاصف .......................................
4-2-4- بازدید از مراکز کودکان خیابانی اسماعیل محمدی .............................
منابع و ماخذ فصل چهارم ................................................................................
فصل پنجم:
معرفی سایت پروژه:..........................................................................................
1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران ............................................................
1-1-5- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی...............................................
2-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های ساکن منطقه 15 تهران      
2-5- کاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی .......................................................
3-5- زمین پروژه و قابلیتهای آن .....................................................................
1-3-5- جنسیت خاک سایت ..........................................................................
2-3-5- آب در منطقه طرح ............................................................................
3-3-5- کوههای متصرف در منطقه طرح .......................................................
4-3-5- موقعیت گسل زلزله نسبت به منطقه طرح .........................................
5-3-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا ..........................
6-3-5- دسترسیهای سایت .............................................................................
10-5- چکیده .................................................................................................
منابع و ماخذ فصل پنجم ..................................................................................
فصل ششم:
بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه‌ریزی فیزیکی: .....................
1-6- تعیین برنامه‌ریزی کالبدی سایت ............................................................
1-1-6- ساختمان اداری ..................................................................................
2-1-6- ساختمان خوابگاه ...............................................................................
1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها ..........................................................................
2-2-1-6- آشپزخانه .......................................................................................
3-2-1-6- محل ذخیره مواد و سردخانه .........................................................
4-2-1-6- محل تهیه غذا ................................................................................
5-2-1-6- محل طبخ ......................................................................................
6-2-1-6- محل غذاخوری .............................................................................
1-6-2-1-6- سرو غذا ...................................................................................
2-6-2-1-6- سرویسها ...................................................................................
7-2-1-6- رختکن و سرویسها .......................................................................
8-2-1-6- محل پارک ماشین و بار انداز .........................................................
9-2-1-6- رختشویخانه ..................................................................................
1-9-2-1-6- منطقه یا آماده‌سازی ..................................................................
2-9-2-1-6- قسمت شستشو .........................................................................
3-9-2-1-6- قسمت خشک کن ....................................................................
4-9-2-1-6- محل اتوکشی ............................................................................
3-1-6- ساختمان اجتماعات ...........................................................................
1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده) ..................
2-3-1-6- نمازخانه ........................................................................................
3-3-1-6- کتابخانه .........................................................................................
1-3-3-1-6- جا برای گذاشتن وسائل ............................................................
2-3-3-1-6- مخزن کتاب ..............................................................................
3-3-3-1-6- سالن مطالعه ..............................................................................
4-1-6- ساختمان آموزشی ..............................................................................
1-4-1-6- گالری ...........................................................................................
2-4-1-6- کلاسهای آموزشی .........................................................................
3-4-1-6- آتلیه‌ها (کلاسهای هنری) ..............................................................
4-4-1-6- سمعی و بصری .............................................................................
5-1-6- کارگاههای تخصصی .........................................................................
1-5-1-6- نکاتی در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی کارگاهها .............................
1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداری ...........................................................
2-1-5-1-6- محوطه تدریس .........................................................................
3-1-5-1-6- ماشین‌آلات ...............................................................................
6-1-6- غرفه‌های فروش و تریا ......................................................................
7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی .....................................................................
8-1-6- نگهبانی .............................................................................................
2-6- سازه .......................................................................................................
3-6- تاسیسات ................................................................................................
1-3-6- گرمایش .............................................................................................
2-3-6- حرارت مرکزی .................................................................................
3-3-6- تهویه  ................................................................................................
4-3-6- خنک‌سازی مکانیکی .........................................................................
5-3-6- تهویه مطبوع ......................................................................................
4-6- نتیجه‌گیری جهت ریختن برنامه فیزیکی طرح .......................................
منابع و ماخذ فصل ششم ..................................................................................
فصل هفتم:
توضیح روند طراحی و شکل‌گیری احجام در سایت ........................................
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.