• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 30 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 30 صفحه میباشد.
مقدمه ................................................................................  
مفهوم و اجزای آمادگی جسمانی.....................................................
مفهوم آمادگی انرژی ................................................................
مفهوم آمادگی عضلانی .............................................................
اجزای آمادگی انرژی ..............................................................
اجزای آمادگی عضلانی ............................................................
آزمون‌های آمادگی عضلانی ........................................................
آزمون‌های آمادگی انرژی...........................................................
مراحل تمرین آمادگی جسمانی.......................................................
ایروبیک ..............................................................................
تاریخچه ایروبیک.....................................................................
ایروبیک با فشار زیاد.................................................................
 ایروبیک با فشار کم .................................................................
خصوصیات کلاس‌های اروبیک .....................................................
نرمش ................................................................................
موسیقی ..............................................................................
درد...................................................................................
تنفس .................................................................................
تذکرات............................................................................... 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.