• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 130 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 130 صفحه میباشد.
فصل اول- آشنایی
1-1- ماشین جذبی و کاربردهای آن................ 2
2-1-1- مفاهیم و اصول....................... 2
3-1-1- فرایندهای ترمودینامیکی در سیکل جذبی. 6
4-1-1- فشارهای بالا و پایین ماشین........... 10
5-1-1- یک قرارداد ......................... 10
6-1-1- کاربردها: ماشین جذبی در مقیاس تجارتی 10
2-1- انواع ماشینهای جذبی و تفاوت های آنها..... 13
1-2-1- جفت مبرد- جاذب...................... 13
2-2-1- روش های مختلف گرمایش................ 16
3-2-1- طبقه های ژنراتور.................... 18
4-2-1- ماشین جذبی برای گرمایش و سرمایش .... 19
3-1- اهداف این تحقیق.......................... 21
1-3-1- ماشین جذبی درمقایسه با ماشین تراکمی. 21
2-3-1- محلول آب- برومید لیتیم در مقایسه با امونیاک – آب.............................................. 22
3-3-1- سیستم هوا خنک در مقایسه با آب خنک... 23
4-3-1- استفاده مستقیم از گاز شهری در مقایسه با منابع دیگر نظیر بخار داغ و انرژی خورشیدی......................... 24
5-3-1- ظرفیت دستگاه........................ 25
4-1 -مراجع.................................... 26
فصل دوم- ترمودینامیک سیکل
1-2- روش های مختلف خنک کن..................... 28
1-1-2- خنک کردن با آب...................... 28
2-1-2- خنک کردن با هوا..................... 28
3-1-2- خنک کردن تبخیری..................... 29
2-2- طرح مناسب بهمراه مدل فیزیکی و دیاگرام جریان    30
3-2- پیش فرض ها و داده های ورودی.............. 36
4-2- خواص ترمودینامیکی و ترموفیزیکی نقاط...... 41
5-2- ضریب عملکرد.............................. 45
1-5-2- تعریف کلی ............................. 45
2-5-2- ضریب عملکرد ماشین جذبی ................ 47
3-5-2- ضریب عملکرد اصلاح شده................ 50
6-2- مراجع.................................... 54
فصل سوم- بررسی اواپراتور
1-3- مقدمه.................................... 56
2-3- اواپراتور پاششی.......................... 57
3-3- روشی برای تخمین طول لوله در اواپراتور.... 58
1-3-3- انتقال حرارت........................ 58
2-3-3- ضریب انتقال حرارت سمت مایع سرد شده.. 59
3-3-3- ضریب انتقال حرارت سمت مبرد.......... 60
4-3- تبخیر لایه ای............................. 61
5-3- روش بررسی اواپراتور...................... 61
6-3- روش محاسبات.............................. 62
1-6-3- آب خنک شونده ....................... 62
2-6-3- محاسبات داخل لوله................... 63
3-6-3- محاسبات برای دیواره لوله............ 65
4-6-3- محاسبات خارج لوله................... 66
5-6-3- انتقال حرارت در اواپراتور........... 67
6-6-3- ضریب انتقال حرارت کلی............... 68

7-6-3- حل نهایی و محاسبه طول لوله.......... 69

7-3- مراجع.................................... 69

فصل چهارم بررسی کندانسور

1-4- مقدمه.................................... 71
2-4- توضیح.................................... 72
3-4- انتقال حرارت............................. 72
4-4- محدوده های تغییرات در شرایط محاسبه ...... 73
5-4- بیان پارامترها........................... 76
6-4- ناحیه خنک شدن فاز بخار .................. 76
7-4- محاسبه ضریب انتقال حرارت سطح لوله با هوا. 77
8-4- تعاریف و معادلات برای ضریب انتقال حرارت کلی 79
9-4- تقطیر لایه ای داخل لوله................... 80
10-4- افت فشار................................ 82
11-4- چگونگی محاسبات.......................... 83
12-4- مراجع................................... 84
فصل پنجم- بررسی محفظه جاذب
1-5- مقدمه.................................... 86
2-5- کریستالیزاسیون........................... 86
3-5- مقایسه سه نوع جاذب از نظر کارکرد آنها در سیکل هوا- خنک جذبی...................................... 88
1-3-5- توضیحات ضروری....................... 88
2-3-5- محاسبات مشابه برای هر سه سیکل....... 89
3-3-5- مدل EISA............................. 91
4-3-5- محاسبات مدل EISA..................... 94
5-3-5- مدل KUROSAWA....................... 95
6-3-5- مدل تلفیقی.......................... 99
4-5- طراحی جذب................................ 103
5-5- مراجع.................................... 104
فصل ششم- ژنراتور106
1-6- مقدمه.................................... 106
2-6- مدل فیزیکی .............................. 107
3-6- ضریب انتقال حرارت سمت آب- برومیلیتیم..... 108
4-6- آنالیز احتراق سوخت....................... 110
5-6- محاسبات احتراق سوخت...................... 112
6-6- انتقال حرارت در سمت گاز.................. 113
1-6-6- انتقال حرارت جابجایی ............... 114
2-6-6- انتقال حرارت تابش................... 116
3-6-6- محاسبه سطح لوله..................... 120
7-6- مدلهای عملی........................... 120
8-6- مراجع.................................... 125
نتیجه گیری کلی................................ 126
 
 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.