• اشتراک
کتاب مشرب عرفانی امام خمینی و حافظ نوشته احمد فرشبافیان صافی
م‍ش‍رب‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س) و ح‍اف‍ظ :
سرشناسه :ف‍رش‍ب‍اف‍ی‍ان‌ ص‍اف‍ی‌، اح‍م‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :م‍ش‍رب‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س) و ح‍اف‍ظ: ب‍ررس‍ی‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ع‍رف‍ان‍ی‌
دی‍وان‌ ام‍ام‌ و ح‍اف‍ظ/
اح‍م‍د ف‍رش‍ب‍اف‍ی‍ان‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌‏‫،
‏مشخصات ظاهری :‏‫261ص.‏
‏شابک :‏‫9789643351769
‏موضوع :حافظ، شمس‌الدین محمد، - 792ق. - عرفان
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.