• اشتراک
کتاب اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی نوشته روح الله خمینی
اق‍ش‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ :
سرشناسه :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
‏عنوان و نام پدیدآور :اق‍ش‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) / تدوین م‍ح‍م‍درض‍ا طال‍ب‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
پ‍ورج‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)‏‫، 1381.
‏مشخصات ظاهری :435 ص.
‏شابک:‏‫‎964-335-561-6  
‏موضوع :خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.