• اشتراک
کتاب امام خمینی و نهادهای انقلاب اسلامی نوشته روح الله خمینی
ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ن‍ه‍اده‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ :
سرشناسه :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ن‍ه‍اده‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ت‍دوی‍ن‌ م‍ه‍دی‌ ح‍اض‍ری‌‏
مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، 1381.
‏مشخصات ظاهری : 329 ص‌
‏شابک:‎ ‎964-335-534-9
‏موضوع :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.