• اشتراک
کتاب استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی نوشته روح الله خمینی
اس‍ت‍ض‍ع‍اف‌ و اس‍ت‍ک‍ب‍ار از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ :
سرشناسه :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
‏عنوان و نام پدیدآور :اس‍ت‍ض‍ع‍اف‌ و اس‍ت‍ک‍ب‍ار از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، 1380.
‏مشخصات ظاهری :ص‌ 191
‏شابک : ‎964-335-402-4 ‏
‏موضوع :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.