• اشتراک
کتاب مجموعه آثار یادگار امام خمینی نوشته سید احمد خمینی
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار ی‍ادگ‍ار ام‍ام‌ :
سرشناسه :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، سید‌‌اح‍م‍د، ‏‫1324 - ‏1373.
‏عنوان و نام پدیدآور :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار ی‍ادگ‍ار ام‍ام‌ ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ ح‍اج‌ س‍ی‍د اح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی‌.
‏مشخصات نشر :‏‫تهران‏‫: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی‏‫(س)‏‫، ‏1374 -‏
‏شابک :9643353109
‏موضوع :خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د- پیانها و سخنرانیها
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.