• اشتراک
کتاب قصه هایی برای خواب کودکان (آبان) نوشته موسسه کودکان دنیا
ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍واب‌ ک‍ودک‍ان‌ آب‍ان‌ م‍اه‌ :
عنوان و نام پدیدآور :ق‍ص‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍واب‌ ک‍ودک‍ان‌ آب‍ان‌ م‍اه‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ در م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ دن‍ی‍ا؛ زی‍رن‍ظر ن‍اص‍ر ی‍وس‍ف‍ی‌، گ‍ی‍ت‍ا گ‍رگ‍ان‍ی‌؛ تصویرگر گل محمدخداوردی.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : پ‍ی‍دای‍ش‌‏‫، 1384.
‏مشخصات ظاهری :138 ص‌. : م‍ص‍ور
‏شابک :97896434993691
‏موضوع :داستانهای تخیلی - مجموعه‌ها
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.