• اشتراک
کتاب الارشاد نوشته محمدبن محمد مفید
 
الارش‍اد :
سرشناسه :م‍ف‍ی‍د، م‍ح‍م‍د‌ب‍ن‌م‍ح‍م‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :الارش‍اد ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ح‍ج‍ج‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ال‍ع‍ب‍اد / ل‍م‍ول‍ف‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌ال‍ن‍ع‍م‍ان‌
ال‍م‍ل‍ق‍ب‌ ب‍ال‍م‍ف‍ی‍د ؛ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ه‍اش‍م‌ رس‍ول‍ی‌م‍ح‍لات‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌ ‏‫، 1378.
‏مشخصات ظاهر :‏‫3ج.
‏شابک :9789644306983
‏موضوع :ائمه اثناعشر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.