• اشتراک
کتاب داستانها و درسهایی از زندگی پیامبر اسلام نوشته مرتضی نظری
داس‍ت‍ان‍ه‍ا و درس‍ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ (ص‌) :
 سرشناسه :ن‍ظری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :داس‍ت‍ان‍ه‍ا و درس‍ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ (ص‌) / ت‍دوی‍ن‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ن‍ظری‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌ : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫ ‏‫، 1373.
‏مشخصات ظاهری:‏‫‏[251] ص.
‏شابک‏‫978-964-430-241-1 :
‏موضوع :محمد (ص)، پیامبر اسلام
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.